Masz pytanie? Skontaktuj się! Wyjaśnimy wszystkie kwestie…

+48 733 560 444

biuro@artmech.pl

Ogólne warunki najmu

OGÓLNE WARUNKI NAJMU

 1. Niniejsze Ogólne Warunki Najmu określają warunki oddania do używania Najemcy samochodu przez Wynajmującego.
 2. Użyte w niniejszej umowie wyrażania: Wynajmujący, Najemca, Pojazd, oznaczają:
  Wynajmujący – firma bądź osoba, która jest właścicielem lub upoważnionym przedstawicielem właściciela samochodu oddawanego w wynajem Najemcy;
  Najemca – osoba, firma bądź organizacja która bierze samochód w najem;
  Pojazd – samochód będący przedmiotem najmu.
 3. Najemca musi mieć ukończone 21 lat.
 4. Najemca oświadcza, że:
  a) podane przez niego dane są prawdziwe,
  b) posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
  c) posiada niezbędne uprawnienia pozwalające na prowadzenie pojazdu najmowanego, a w szczególności, że nie jest pozbawiony mocą orzeczenie odpowiedniego organu prawa kierowania pojazdami mechanicznymi.
 5. Najemca otrzymuje pojazd opisany w umowie, sprawny w stanie umożliwiającym jego prawidłową eksploatację, zgodnie z zaleceniami producenta i zobowiązuje się użytkować go zgodnie z przeznaczeniem oraz zwrócić w stanie niepogorszonym z wyjątkiem typowego zużycia wynikającego z prawidłowej eksploatacji. Wszelkie uwagi dotyczące stanu technicznego i wizualnego pojazdu zawarte są w protokole przekazania i odbioru pojazdu, który stanowi integralny załącznik do niniejszej umowy.
 6. Najemca zobowiązuje się zwrócić pojazd wraz z dokumentami, kluczykami i innymi akcesoriami, które zostały mu przekazane, do miejsca i w dniu ustalonym w umowie. Czas trwania najmu może być przedłużony jedynie za uprzednią zgodą Wynajmującego, chęć przedłużenia Najemca powinien zgłosić co najmniej 12 godzin przed terminem zwrotu pojazdu. Opóźnienie w zwrocie pojazdu do 60 min. jest bezpłatne. Zwrot po tym czasie powoduje naliczenie opłaty za kolejną dobę.
 7. Najemca lub Dodatkowy Kierowca zobowiązuje się:
  – wykonywać na własny koszt codzienną obsługę auta w szczególności sprawdzać i uzupełniać poziom oleju w silniku, płynu chłodzącego, hamulcowego, do spryskiwaczy i innych płynów eksploatacyjnych,
  – stosować w pojeździe paliwo zgodne z instrukcją producenta,
  – nie palić tytoniu oraz nie spożywać posiłków w pojeździe.
 8. W razie powstania zdarzenia drogowego, w którym uszkodzony został pojazd najmowany, Najemca zobowiązany jest natychmiast powiadomić Wypożyczalnię. Jeżeli szkoda nie nastąpiła z winy Najemcy należy dostarczyć raport policyjny określający sprawcę wypadku.
 9. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność materialną za powstałą szkodę w przypadku gdy:
  – kierował pojazdem w stanie nietrzeźwości, pod wpływem narkotyków lub innych środków odurzających,
  – kierował pojazdem bez uprawnień,
  – zbiegł z miejsca zdarzenia.
  – pojazd zostanie skradziony, a Najemca nie zwróci Wynajmującemu kluczyków i dowodu rejestracyjnego.
 10. Koszty zużycia paliwa ponosi Najemca, auto odbiera z pełnym bakiem i z pełnym zwraca. W przeciwnym razie Wynajmujący obciąża Najemcę kosztem niedoboru paliwa.
 11. Wyjazd pojazdem najmowanym poza granicę RP możliwy jest tylko za wcześniejszą zgodą Wynajmującego.
 12. Wynajmujący nie odpowiada za naruszenia przepisów ruchu drogowego oraz kary pieniężne nałożone na Najemcę podczas użytkowania przez niego pojazdu. Najemca wyraża zgodę na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych organom powołanym do nakładania i egzekwowania opłat za korzystanie z dróg publicznych zgodnie z treścią ustawy z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60) oraz grzywien wymierzanych na podstawie ustawy z dnia 20.05.1971r. – Kodeks wykroczeń (Dz. U. Nr 12, poz. 114) oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 24.11.2003r. w sprawie wysokości grzywien i nakładania w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń (Dz. U. Nr 208 poz. 2023). Za udzielenie pisemnej informacji na wniosek organów ścigania i organów administracji o użytkowniku pojazdu Wynajmujący obciąży Najemcę kwotą 50zł. Jednocześnie jeżeli z jakichkolwiek przyczyn Wynajmujący zostałby obciążony w/w opłatami lub opłatami o podobnym charakterze i w/w opłaty uiściłby, Najemca zobowiązuje się zwrócić Wynajmującemu równowartość tych opłat.
 13. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

Zapoznałem się z ogólnymi warunkami najmu i zobowiązuje się ich przestrzegać.
Podpis

Fachowe doradztwo

Nasi pracownicy to wykwalifikowana grupa specjalistów z wieloletnim doświadczeniem.

Sprawdzone samochody

Każdy samochód dostępny w naszej ofercie jest przystosowany do bezpiecznej podróży

Bezpłatna rezerwacja online

Składając zamówienie online nie ponosisz żadnych kosztów. Możesz odwołać auto do 24 godzin.

Bogata flota aut

W naszej ofercie na pewno znajdziesz coś dla siebie. Posiadamy auta na różne okoliczności.